1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne

Product Name: 1-chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
CAS NO.: 126764-17-8
Classification: Antifungal
API: Terbinafine Hydrochloride