(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan

Product Name: (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan
CAS NO.: 915095-89-5
Classification: Anti-diabetic
API: Empagliflozin