Ethyl 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate

Product Name: Ethyl 2-(3-cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
CAS NO.: 161798-02-3
Classification: Special products
API: Febuxostat