Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate

Product Name: Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
CAS NO.: 160844-75-7
Classification: Special products-Anti-gout
API: Febuxostat