Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate

Product Name: Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
CAS NO.: 161798-03-4
Classification: Special products
API: Febuxostat