Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxy-3-fluorophenyl)methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside

Product Name: Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxy-3-fluorophenyl)methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside
CAS NO.: 1358580-34-3
Classification: Anti-diabetic
API: –